Informace

Nemateriální újma

Nejčastějšími příčinami vzniku nemajetkové a majetkové újmy jsou dopravní nehody, pracovní úrazy a nemoci z povolání. Všem poškozeným nabízíme specializovanou pomoc.

  • Psychická újma

    Víte na co vše máte právo p?i nejen psychické újm? zp?sobené zdravotnickýcm personálem.…

  • Podniková ekologie

    Poradenství v podnikové ekologii: bezpečnostní listy, nařízení REACH a CLP, nakládání s…

Copyright Martin Koutný 2006-2024